top of page

Whistleblowing

Dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který zaměstnavatelům stanovuje povinnost přijímat a vyřizovat oznámení zaměstnanců oznamujících možné protiprávní jednání u zaměstnavatele,  zřizujeme tento odkaz na našich webových stránkách. Jeho smyslem je eliminace příprav, pokusů a páchání protiprávní činnosti, eventuelně náprava škodlivého následku způsobeného protiprávní činností a ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Zde můžete oznámit protiprávní jednání, které:

  • Má znaky trestného činu

  • Má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu s horní hranicí 100 tis. Kč

  • Porušuje zákon o ochraně oznamovatelů

  • Porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve vybrané oblasti

Vaše oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení není považováno za řádné.

Děkujeme za odeslání!

bottom of page